Dla podopiecznych

 Subkonto to wyodrębnione środki pieniężne przeznaczone dla jednego podopiecznego. Środki na subkoncie przeznaczone są na leczenie, rehabilitację, aktywizacje zawodową, poszerzanie wiedzy na temat mukowiscydozy, adaptację mieszkania i inne działania zmierzające do poprawy jakości życia chorego na mukowiscydozę mieszczące się w celach statutowych PTWM Oddział w Gdańsku. Subkonta prowadzone są bezpłatnie. Beneficjenci mogą otworzyć dwa rodzaje subkont:

  • Subkonto – na którym gromadzone są wpłaty darowizn dokonywane przez cały rok; jeden darczyńca może dokonać dowolną ilość wpłat
  • Subkonto 1% – na którym gromadzone są wpłaty z odpisów 1% podatku

Subkonta dla chorującego niepełnoletniego rodzeństwa mogą być prowadzone wspólnie do momentu osiągnięcia pełnoletności.

Do założenia subkonta i/lub subkonta 1% konieczne jest złożenie następujących dokumentów w PTWM Oddział w Gdańsku:

  • pisemnej prośby o otwarcie subkonta i/lub subkonta 1%,
  • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rozpoznanie mukowiscydozy u chorego/chorych (o ile nie zostało wcześniej dostarczone do PTWM Oddział w Gdańsku), dla którego/których zakładane jest subkonto i/lub subkonto 1%,
  • podpisanego Regulaminu (co oznacza zobowiązanie beneficjenta lub jego przedstawiciela ustawowego do przestrzegania Regulaminu)
  • oświadczeniem o sposobie zamieszczenia informacji o właściwym subkoncie na stronie internetowej PTWM Oddział w
    Gdańsku oraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia subkont w razie pytań prosimy o kontakt z biurem PTWM Oddział w Gdańsku tel. 58-554-30-96 pon-pt w godzinach 8:00-15:00.

 

  • Logowanie do subkonta

https://muko.gda.pl/subkonta/web