Projekty

JESTEM SAMODZIELNY V

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU “Jestem samodzielny V”

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 30 marca 2020 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. Jestem samodzielny V realizowanego ze środków PFRON i własnych.
Projekt realizowany będzie od kwietnia 2020 do 31 marca 2021 r. na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
Celem projektu „Jestem samodzielny V” będzie zwiększenie samodzielności beneficjentów – osób chorych na mukowiscydozę, poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie: nauki technik terapii inhalacyjnej i fizjoterapii oddechowej- w tym uzależniony od wieku i stanu zaawansowania choroby dobór ćwiczeń, nauki obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, wdrożenia zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego oraz doboru i wdrożenia właściwej formy aktywności fizycznej.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanych w formie:
– treningu domowej rehabilitacji, dla każdego uczestnika projektu, liczba godzin wsparcia 5 godzin miesięcznie przez okres 11 miesięcy.
Termin realizacji maj 2020- marzec 2021.
– indywidualne wsparcie psychologiczne, dla osób zgłaszających potrzebę wsparcia psychologicznego, liczba godzin wsparcia 3 godziny miesięcznie przez okres 10 miesięcy.
Termin realizacji maj 2020-marzec 2021.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę:

 • w wieku powyżej 4 roku życia,
 • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności (lub inne równoważne),
 • zamieszkujących na terenie województw, na terenie których realizowany jest projekt,
 • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w żadnym innym projekcie z zakresu szeroko rozumianej domowej rehabilitacji realizowanej ze środków PFRON.

Uwaga!
Ze względu na trudną logistykę projektu i ograniczony budżet oprócz kolejności zgłoszeń, o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość realizacji projektu. Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie oraz od miejsca zamieszkania pracowników projektu (maksymalna odległość między miejscami zamieszkania chorych i pracowników projektu to ok. 20 km).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku kompletu dokumentów:

 • karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta (prawidłowo wypełnione i podpisane przez chorego dorosłego)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego
 • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności/ orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym ( obowiązkowo!)

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
Ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk

lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl
SKAN MUSI BYĆ WYRAŹNY I CZYTELNY, nie może być zdjęcie.
Dokumenty należy dostarczyć w oryginale w ciągu 7 dni od wysłania skanu.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 30 KWIETNIA 2020r.
Pliki do pobrania:
“Jestem samodzielny V”- ogłoszenie 
“Jestem samodzielny V”- karta zgłoszeniowa 
“Jestem samodzielny V”- oświadczenie opiekuna 
“Jestem samodzielny V”- oświadczenie uczestnika 

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną będziemy informować beneficjentów co do sposobu i zaleceń bezpiecznego przeprowadzenia zajęć rehabilitacji domowej i rekomendacji PTWM Oddział w Gdańsku.

Zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

JESTEM SAMODZIELNY IV

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU “Jestem samodzielny IV”
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 1 kwietnia 2019 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. Jestem samodzielny IV realizowanego ze środków PFRON i własnych.
Projekt realizowany będzie od kwietnia 2019 do 31 marca 2020r. na terenie
województw: pomorskiego, kujawsko- pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
Celem projektu „Jestem samodzielny IV” będzie zwiększenie samodzielności beneficjentów – osób chorych na mukowiscydozę, poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie: nauki technik terapii inhalacyjnej i fizjoterapii oddechowej- w tym uzależniony od wieku i stanu zaawansowania choroby dobór ćwiczeń, nauki obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, wdrożenia zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego oraz doboru i wdrożenia właściwej formy aktywności fizycznej.
Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanych w formie:
– trening domowej rehabilitacji, dla każdego uczestnika projektu, liczba godzin wsparcia 5 godzin miesięcznie przez okres 11 miesięcy.
Termin realizacji maj 2019- marzec 2020.
– indywidualne wsparcie psychologiczne, dla osób zgłaszających potrzebę wsparcia psychologicznego, liczba godzin wsparcia 2 godziny miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Termin realizacji czerwiec 2019-marzec 2020.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę:
• w wieku powyżej 4 roku życia,
• posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym
niepełnosprawności (lub inne równoważne),
• zamieszkujących na terenie województw, na terenie których realizowany jest projekt,
• nie uczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w żadnym innym projekcie z zakresu szeroko rozumianej domowej rehabilitacji realizowanej ze środków PFRON.
Uwaga! Ze względu na trudną logistykę projektu i ograniczony budżet oprócz kolejności zgłoszeń i stanu zaawansowania choroby, o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość realizacji projektu. Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie oraz od miejsca zamieszkania pracowników projektu (maksymalna odległość między miejscami zamieszkania chorych i pracowników projektu to ok. 20 km).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku kompletu dokumentów:
• karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta (prawidłowo wypełnione i podpisane przez chorego dorosłego)
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego
• kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym
• dokumentacja medyczna jeśli lekarzem prowadzącym nie jest Pani Doktor Maria Trawińska-Bartnicka

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
Ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl
(później dostarczyć w oryginale w ciągu 7 dni)
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 20 KWIETNIA 2019r.

Zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

JESTEM SAMODZIELNY III

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 1 kwietnia 2018 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pt. „Jestem samodzielny III” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2018 do 31 marca 2019r. na terenie województw:

 • POMORSKIEGO
 • KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 • PODLASKIEGO

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu „Jestem samodzielny III” będzie zwiększenie samodzielności beneficjentów – osób chorych na mukowiscydozę, poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie: nauki technik terapii inhalacyjnej i fizjoterapii oddechowej – w tym uzależniony od wieku i stanu zaawansowania choroby dobór ćwiczeń, nauki obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, wdrożenia zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego oraz doboru i wdrożenia właściwej formy aktywności fizycznej.
Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu treningu samodzielnego funkcjonowania osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie indywidualnego treningu samodzielności realizowanego z fizjoterapeutą – łącznie 72 godziny dla każdego beneficjenta.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 25 KWIETNIA 2018 RDecyduje data wpływu!

 Dokumenty do pobrania:

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

JESTEM SAMODZIELNY II

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 4
kwietnia 2017 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pt.
„Jestem samodzielny II” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Projekt realizowany będzie od maja do grudnia 2017  r. na terenie
województw:
*       POMORSKIEGO
*       KUJAWSKO-POMORSKIEGO
*       WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu będzie zwiększenie umiejętności beneficjentów w zakresie:
samodzielnego prowadzenia swojej rehabilitacji w warunkach domowych, dbania
o higienę w swoim otoczeniu, samokontroli, dbania o swoją sprawność fizyczną
oraz o racjonalną organizację czasu, a przez to zwiększenie samodzielności,
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu
treningu samodzielnego funkcjonowania osób chorych na mukowiscydozę
realizowanej w formie:
– indywidualnego treningu samodzielności z trenerem / fizjoterapeutą – średnio
6 godz. w miesiącu – dla wszystkich uczestników projektu.

Na etapie kwalifikacji do projektu uczestnicy wypełnią ankiety oceniające
ich potrzeby w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia. Na
ich podstawie dla każdego uczestnika opracowywany będzie indywidualny plan
działania (IPD) określający obszary umiejętności wymagające intensywnej
pracy, dobór sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć (sprzęt do
rehabilitacji, materiały do treningu rehabilitacyjnego), potrzeba pracy z
trenerem rozwoju osobistego. Łącznie każdy z beneficjentów zrealizuje
średnio 6 godzin zajęć w miesiącu z fizjoterapeutą, a wybrani uczestnicy
dodatkowo z coachem. W razie nieobecności, choroby beneficjentów zajęcia
będzie można odrabiać w innych miesiącach. Dla każdego uczestnika projektu
zostanie zakupiony sprzęt konieczny do realizacji zadań określonych w IPD.
Do pracy w projekcie zrekrutowani zostaną fizjoterapeuci i psychologowie,
którzy zostaną przeszkoleni przez PTWM.

Zajęcia rozpoczną się od maja 2017 r.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę:
– w wieku powyżej 4 roku życia
– posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym
niepełnosprawności (lub inne równoważne)
– zamieszkujących na terenie województw, na terenie których realizowany jest
projekt
– nie uczestniczących w żadnym innym projekcie z zakresu szeroko rozumianej
domowej rehabilitacji realizowanej ze środków PFRON.

Uwaga! Ze względu na trudną logistykę projektu i ograniczony budżet do
projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące w
stosunkowo niewielkich odległościach od siebie oraz od miejsca zamieszkania
pracowników projektu (maksymalna odległość między miejscami zamieszkania
chorych i pracowników projektu to ok. 20 km).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM Oddział w
Gdańsku kompletu dokumentów:
– karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta
(prawidłowo wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego chorego
niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna
prawnego chorego niepełnoletniego
– kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o
niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym
niepełnosprawności
– dokumentacja medyczna jeśli lekarzem prowadzącym nie jest Pani Doktor
Maria Trawińska-Bartnicka

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
Ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYNĄŁ 21 KWIETNIA 2017 R.

PLIKI DO POBRANIA

JESTEM SAMODZIELNY II- ZGŁOSZENIE

JESTEM SAMODZIELNY II – OŚWIADCZENIE

WYNIKI REKRUTACJI OGŁOSZONE ZOSTANĄ DNIA 10 MAJA 2017 R.

Zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo_PFRON_2011_r

JESTEM SAMODZIELNY

DNIA 31.12.2016r. PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Projekt JESTEM SAMODZIELNY

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 16 marca 2016 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pt. „Jestem samodzielny” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Projekt realizowany będzie od kwietnia do grudnia 2016  r. na terenie województw:

 • POMORSKIEGO
 • KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu będzie zwiększenie umiejętności beneficjentów w zakresie: samodzielnego prowadzenia swojej rehabilitacji w warunkach domowych, dbania o higienę w swoim otoczeniu, samokontroli, dbania o swoją sprawność fizyczną oraz o racjonalną organizację czasu, a przez to zwiększenie samodzielności, uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu treningu samodzielnego funkcjonowania osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie:

1) indywidualny trening samodzielności z trenerem / fizjoterapeutą – średnio 6 godz. w miesiącu – dla wszystkich uczestników projektu.

2) indywidualny trening rozwoju osobistego z psychologiem / coachem dla części uczestników.

Na etapie kwalifikacji do projektu uczestnicy wypełnią ankiety oceniające ich potrzeby w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia. Na ich podstawie dla każdego uczestnika opracowywany będzie indywidualny plan działania (IPD) określający obszary umiejętności wymagające intensywnej pracy, dobór sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć (sprzęt do rehabilitacji, materiały do treningu rehabilitacyjnego), potrzeba pracy z trenerem rozwoju osobistego. Łącznie każdy z beneficjentów zrealizuje średnio 6 godzin zajęć w miesiącu z fizjoterapeutą, a wybrani uczestnicy dodatkowo z coachem. W razie nieobecności, choroby beneficjentów zajęcia będzie można odrabiać w innych miesiącach. Dla każdego uczestnika projektu zostanie zakupiony sprzęt konieczny do realizacji zadań określonych w IPD. Do pracy w projekcie zrekrutowani zostaną fizjoterapeuci i psychologowie, którzy zostaną przeszkoleni przez PTWM.

Zajęcia rozpoczną się od kwietnia 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę:

– w wieku powyżej 4 roku życia

– posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności (lub inne równoważne)

– zamieszkujących na terenie województw, na terenie których realizowany jest projekt

– nie uczestniczących w żadnym innym projekcie z zakresu szeroko rozumianej domowej rehabilitacji realizowanej ze środków PFRON.

Uwaga! Ze względu na trudną logistykę projektu i ograniczony budżet do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie oraz od miejsca zamieszkania pracowników projektu (maksymalna odległość między miejscami zamieszkania chorych i pracowników projektu to ok. 20 km).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku kompletu dokumentów:

– karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)

– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta (prawidłowo wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)

– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego

– kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk

lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 8 KWIETNIA 2016 R. 

Zadanie było  dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pliki do pobrania

JESTEM SAMODZIELNY- ZGŁOSZENIE

JESTEM SAMODZIELNY – OŚWIADCZENIE

DNIA 31.12.2016r. PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY


AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA IV

„AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA IV” to projekt dla osób chorych na mukowiscydozę mieszkających w Gdyni.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.
BENEFICJENCI – osoby chore na mukowiscydozę zamieszkujące miasto Gdynia.
CZAS REALIZACJI marzec – grudzień 2020r.

OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada objęcie pomocą 6 osób chorych na mukowiscydozę. Obejmuje on dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant będzie przyjeżdżał do domu chorego średnio raz w tygodniu na godzinę. Każdy beneficjent zakwalifikowany do udziału w projekcie, w zależności od swojego aktualnego stanu zdrowia, będzie miał do wykorzystania 40 h rehabilitacji w okresie od 9 marca do 20 grudnia 2020 roku.

Projekt zakłada również wsparcie psychologiczne, wśród zgłoszonych osób, najbardziej potrzebujący będą mogli skorzystać z pomocy psychologa pracującego z chorymi na mukowiscydozę. Zakwalifikowani beneficjenci będą mogli wykorzystać ze wsparcia psychologicznego w okresie od 9 marca do 20 grudnia 2020 roku.

ZASADY REKRUTACJI
w celu wzięcia udziału w projekcie należy do dnia 6.03.2020 r. złożyć w biurze PTWM Oddział w Gdańsku:
1. wypełnioną kartę zgłoszeniową
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

W przypadku osób nie będących pod opieka Lekarza współpracującego z PTWM w ramach projektu może zaistnieć prośba o przedstawienie dokumentacji medycznej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY:
– dostarczyć osobiście do biura PTWM Oddział w Gdańsku, ul. Polanki 119
LUB
– przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, Gdańsk 80 – 308
NA ZGŁOSZENIA I DOKUMENTACJĘ CZEKAMY DO 06.03.2020 r.
Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 06.03.2020 r.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszeniowa 
Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych 

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.

AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA III 

„AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA III” to projekt dla osób chorych na mukowiscydozę mieszkających w Gdyni.
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.
BENEFICJENCI – osoby chore na mukowiscydozę zamieszkujące miasto Gdynia.
CZAS REALIZACJI marzec – grudzień 2019r.
OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada objęcie pomocą 6 osób chorych na mukowiscydozę. Obejmuje on dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant będzie przyjeżdżał do domu chorego średnio raz w tygodniu na godzinę. Każdy beneficjent zakwalifikowany do udziału w projekcie, w zależności od swojego aktualnego stanu zdrowia, będzie miał do wykorzystania 40h rehabilitacji w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku.

Dodatkowo 2-óch zgłoszonych beneficjentów, których aktualny stan zdrowia najbardziej tego wymaga, będzie mogło skorzystać ze wsparcia trenera personalnego w aktywizacji sportowej wspierającej proces rehabilitacji. Miejsce i forma treningów będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań chorego. Treningi będą odbywać się średnio godzinę w miesiącu. Każdy z 2-óch beneficjent zakwalifikowany do udziału w treningach sportowych będzie miał do wykorzystania 10h treningów z trenerem personalnym w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku.
Projekt zakłada również wsparcie psychologiczne, wśród zgłoszonych osób, najbardziej potrzebujący będą mogli skorzystać z pomocy psychologa pracującego z chorymi na mukowiscydozę. Zakwalifikowani beneficjenci będą mogli wykorzystać 10-20 h wsparcia psychologicznego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku.

ZASADY REKRUTACJI
w celu wzięcia udziału w projekcie należy do dnia 22.02.2019r. złożyć w biurze PTWM Oddział w Gdańsku:
1. wypełnioną kartę zgłoszeniową
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. ksero ostatnich wyników spirometrii
4. ksero ostatniego wyników z wymazu z gardła
5. ksero wypisu ze szpitala dot. ostatniej hospitalizacji
6. ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

ZGŁOSZENIA NALEŻY:
+ dostarczyć osobiście do biura PTWM Oddział w Gdańsku, ul. Polanki 119
LUB
+ przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, Gdańsk 80 – 308
NA ZGŁOSZENIA I DOKUMENTACJĘ CZEKAMY DO 22 lutego 2019r.
Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 28.02.2019r.
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.

 AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA II

 „AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA II”  to projekt dla osób chorych na mukowiscydozę mieszkających w Gdyni. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.

BENEFICJENCI – osoby chore na mukowiscydozę zamieszkujące miasto Gdynia

CZAS REALIZACJI REHABILITACJI I TRENINGÓW – marzec – grudzień 2018r.

OPIS PROJEKTU:

Projekt zakłada objęcie pomocą 6 osób chorych na mukowiscydozę. Obejmuje on dojazd profesjonalnych rehabilitantów do miejsc zamieszkania chorych i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant będzie przyjeżdżał do domu chorego średnio raz w tygodniu na godzinę. Każdy beneficjent zakwalifikowany do udziału w projekcie, w zależności od swojego aktualnego stanu zdrowia, będzie miał do wykorzystania 40h-50h rehabilitacji w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku.

Dodatkowo 2-óch zgłoszonych beneficjentów, których aktualny stan zdrowia najbardziej tego wymaga, będzie mogło skorzystać ze wsparcia trenera personalnego w aktywizacji sportowej wspierającej proces rehabilitacji. Miejsce i forma treningów będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań chorego. Treningi będą odbywać się średnio godzinę w miesiącu. Każdy z 2-óch beneficjent zakwalifikowany do udziału w treningach sportowych będzie miał do wykorzystania 10h treningów z trenerem personalnym w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku.

ZASADY REKRUTACJI:

W celu wzięcia udziału w projekcie należy do dnia 23.02.2018r. złożyć w biurze PTWM Oddział w Gdańsku:

 1. wypełnioną kartę zgłoszeniową – DO POBRANIA TUTAJ
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – DO POBRANIA TUTAJ
 3. ksero ostatnich wyników spirometrii
 4. ksero ostatniego wyników z wymazu z gardła
 5. ksero wypisu ze szpitala dot. ostatniej hospitalizacji
 6. ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

ZGŁOSZENIA NALEŻY:

 •  dostarczyć osobiście do biura PTWM Oddział w Gdańsku, ul. Polanki 119

LUB

 • przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, Gdańsk 80 – 308

NA ZGŁOSZENIA I DOKUMENTACJĘ CZEKAMY DO  23 LUTEGO 2018r.

Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 28.02.2018r.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.

AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA

“AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA”  to projekt dla chorych na mukowiscydozę mieszkających w Gdyni.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.

BENEFICJENCI

chorzy na mukowiscydozę zamieszkujący miasto Gdynia

CZAS REALIZACJI REHABILITACJI I TRENINGÓW

marzec – grudzień 2017r.

OPIS PROJEKTU

projekt zakłada dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego na mukowiscydozę i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant będzie przyjeżdżał do domu chorego średnio raz w tygodniu na godzinę. Każdy beneficjent zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie miał do wykorzystania 48h rehabilitacji w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

Dodatkowo w tegorocznej edycji projektu 2-óch zgłoszonych beneficjentów będzie mogło skorzystać ze wsparcia trenera personalnego w aktywizacji sportowej wspierającej proces rehabilitacji. Miejsce i forma treningów będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań chorego. Treningi będą odbywać się średnio raz w tygodniu na godzinę. Każdy z 2-óch beneficjent zakwalifikowany do udziału w treningach sportowych będzie miał do wykorzystania 40h treningów z trenerem personalnym w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

ZASADY REKRUTACJI

w celu wzięcia udziału w projekcie należy do dnia 24.02.2017r. złożyć w biurze PTWM Oddział w Gdańsku:

1. wypełnioną kartę zgłoszeniową

Karta zgłoszenia_Aktywnie kontra mukowiscydoza_ Gdynia 2017

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. ksero ostatnich wyników spirometrii

4. ksero ostatniego wyników z wymazu z gardła

5. ksero wypisu ze szpitala dot. ostatniej hospitalizacji

6. ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

ZGŁOSZENIA MOŻNA SKŁADAĆ:

+ dostarczyć osobiście do biura PTWM Oddział w Gdańsku

+  przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, Gdańsk 80 – 308

NA ZGŁOSZENIA I DOKUMENTACJE CZEKAMY DO  24 lutego 2017r.

Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 28 lutego 2017r.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.


Projekt “MUKOLINKOWA SZKOŁA”

Drodzy Rodzice,

rozpoczęcie nauki chorego na mukowiscydozę w szkole, często łączy się z wieloma problemami, wynikającymi z niewiedzy środowiska szkolnego na temat choroby. W związku z tym w ramach projektu „Mukolinkowa szkoła” oferujemy możliwość przeprowadzenia spotkań z uczniami lub gronem pedagogicznym dla wyjaśnienia zagadnień związanych z mukowiscydozą. Forma spotkania i materiały będą dostosowane do grupy odbiorców.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem – każda sytuacja zostanie potraktowana indywidualnie.

Poniżej udostępniamy KARTĘ INFORMACYJNĄ DLA NAUCZYCIELI, którą można pobrać i wydrukować w domu – została ona sporządzona przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce i dołączona do jednego z ostatnich wydań czasopisma „Mukowiscydoza”.

Zachęcamy również do skorzystania z listu Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą skierowanego do nauczycieli, którzy będą mieli pod swoją opieką pedagogiczną chorych na mukowiscydozę. Jest to kompendium wiedzy dotyczącej mukowiscydozy i podstawowych zasad funkcjonowania chorych w środowisku szkolnym. List znajduje się w tym miejscu – gotowy do druku. 

Pliki do pobrania


PORADNICTWO OD “A” D0 “Z” 

DNIA 31.12.2016r. PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych „Poradnictwo od A do Z”  dla chorych na mukowiscydozę i ich rodzin.

 logo_PFRON_2011_r-duze

Poradnictwo stacjonarne będzie udzielane na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki ul. Macieja Płażyńskiego przy ul. Polanki 119 w budynku nr 5 w Gdańsku.

W celu ułatwienia dostępu do projektu uruchomione zostało, także poradnictwo online.

W ramach projektu po rejestracji i pozytywnej weryfikacji zgłoszenia można bezpłatnie korzystać z bezpłatnych porad online/stacjonarnych u specjalistów z zakresu:

 • fizjoterapii
 • prawa
 • pomocy socjalnej
 • psychologii

Z poradnictwa bezpłatnie mogą skorzystać:

 • dorośli chorzy na mukowiscydozę posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego młodzież i dzieci chore na mukowiscydozę posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie o niepełnosprawności.
 • członkowie rodzin lub opiekunowie chorych na mukowiscydozę posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo orzeczenie o niepełnosprawności.

Projekt kierowany jest do beneficjentów z województwa:

 • pomorskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • kujawsko-pomorskiego

Możliwość zadawania pytań specjalistom mają wyłącznie zarejestrowani beneficjenci, których uprawnienia do korzystania z projektu zostały zweryfikowane i potwierdzone przez koordynatora projektu.

Jak się zgłosić do projektu? To proste, wystarczy:

 1. Wejść na stronę muko.gda.pl/poradnictwo i zarejestrować się poprzez znajdujący się na niej formularz.
 2. Poczekać, aż uprawnienia do korzystania z projektu zostaną zweryfikowane przez koordynatora projektu. O zakwalifikowaniu do projektu zostaniesz poinformowany drogą mailową.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia skontaktuje się z Tobą koordynator ds. pomocy socjalnej w celu ustalenia z jakim specjalistą i w jakiej formie będzie realizowana porada. Porady u wybranego specjalisty mogą być realizowane online poprzez formularz porady – online (poniżej zasady korzystania z formularza), a także w formie wcześniej umówionej rozmowy przez Skype lub w placówce stacjonarnej.

Jesteś zarejestrowany, otrzymałeś wiadomość o zakwalifikowaniu do projektu i chcesz zadać pytanie specjaliście poprzez formularz porady – online? Wystarczy, że:

 1. Przejdziesz do formularza pytań porady – online muko.gda.pl/porady-online
 2. Zadasz w nim pytanie wybranemu specjaliście, a pytanie trafi prosto do danego specjalisty.
 3. Poczekasz do 2 dni, a dostaniesz odpowiedź na swój adres mailowy podany podczas rejestracji.

Harmonogram pracy specjalistów w placówce stacjonarnej:

Koordynator ds. pomocy socjalnej Psycholog Fizjoterapeuta Prawnik
Poniedziałek 8:00 – 15:00 Po umówieniu wizyty Po umówieniu wizyty Po umówieniu wizyty
Wtorek 8:00 – 15:00 Po umówieniu wizyty Po umówieniu wizyty Po umówieniu wizyty
Środa 8:00 – 15:00 Po umówieniu wizyty Po umówieniu wizyty Po umówieniu wizyty
Czwartek 8:00 – 15:00 Po umówieniu wizyty Po umówieniu wizyty Po umówienie wizyty
Piątek 8:00 – 15:00 Po umówieniu wizyty Po umówieniu wizyty Po umówieniu wizyty

Projekt realizowany jest od 1 marca 2016 do 31 grudnia 2016 r.

Najczęściej zadawane pytania, z jakimi zgłaszały się osoby biorące udział w projekcie wraz z odpowiedziami, których udzielili nasi specjaliści, znajda Państwo na:  https://muko.gda.pl/internetowa-baza-wiedzy/

logo_PFRON_2011_r-duze

Projekt był realizowany przy współfinansowaniu ze środków PFRON.

DNIA 31.12.2016r. PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY


“RAZEM KONTRA MUKO”

Celem projektu jest wsparcie psychologiczne członków rodzin osoby chorej na mukowiscydozę. Dzięki zastosowaniu terapii rodzinnej, która bierze pod uwagę rodzinę, jako całość, jako system, który kształtuje poszczególnych jej członków poprzez długoterminowe wzajemne oddziaływania i relacje, istnieje możliwość poprawy wewnętrznych relacji.

Czynniki, takie jak: więzi, pełnione role, komunikacja oraz obowiązujące w rodzinie reguły, kształtują sposoby funkcjonowania i radzenia sobie każdego z jej członków. Dzięki zastosowaniu terapii rodzinnej każdy z członków ma szansę dowiedzieć się jak usprawnić jej funkcjonowanie, i jak dać upust emocjom w sposób, który nie będzie dodatkowo obciążał innych jej członków.

Efektem terapii rodzinnej ma być próba wprowadzenia zasady rodziny jako jednej drużyny, zorientowanej na zbieżne cele.

Taka rodzina może efektywniej dla siebie i dla chorego stawiać czoła codziennej walce z chorobą.

Projekt będzie prowadzony na terenie trzech województw – pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Dwóch wykwalifikowanych terapeutów będzie prowadzić każdą sesję w domu beneficjentów lubw prywatnym gabinecie (Gdynia i Wejherowo).

Projekt zakłada przeprowadzenie 10 dwugodzinnych sesji dla każdej z uczestniczących rodzin.

Czas trwania projektu: 01.03.- 31.12.2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.


PROJEKT DOMOWEJ REHABILITACJI 

 • Domowa rehabilitacja dla chorych na mukowiscydozę w Gdyni

Opis projektu: Projekt zakłada dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego na mukowiscydozę i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant przyjeżdża do domu chorego raz w tygodniu na godzinę.

Czas trwania projektu:  marzec – grudzień 2015 r.

Beneficjenci: chorzy na mukowiscydozę zamieszkujący miasto Gdynia

Projekt został dofinansowany z Urzędu Miasta Gdynia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Aktywni przez rehabilitacje II – woj. kujawsko-pomorskie

Opis projektu: Projekt zakłada dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego na mukowiscydozę i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant przyjeżdża do domu chorego raz w tygodniu na godzinę.

Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2015 r.

Beneficjenci: chorzy na mukowiscydozę posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (młodzież i dorośli) z terenu województwa kujawsko – pomorskiego

                 

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 •         „Aktywność przez rehabilitację II”

Opis projektu: Projekt zakłada dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego na mukowiscydozę i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant przyjeżdża do domu chorego raz w tygodniu na godzinę.

Czas trwania projektu: lipiec – listopad 2015 r.

Beneficjenci: chorzy na mukowiscydozę z terenu województwa pomorskiego (miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat wejherowski, kartuski, pucki, kwidzyński, tczewski)

    
Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania


PROJEKT “DLA MAM”

Super Mamy 2019

Projekt skierowany jest do mam naszych podopiecznych i będzie polegał na prowadzeniu grupy wsparcia pod opieką doświadczonego psychologa, a także szereg działań kulturalno – animacyjnych. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w okresie luty – grudzień 2019.

Nabór do projektu został zakończony.

Muko Mamy 2014

Fotorelację z projektu można zobaczyć w naszej galerii tutaj.