Konkurs z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie,

Zbliża się piękne święto – Dzień Kobiet. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was miłą niespodziankę.

Ogłaszamy konkurs dla kobiet, których dotyczy problem mukowiscydozy (chorych, mam, bliskich). Napiszcie, jak chciałybyście spędzić Dzień Kobiet? Czy Wasze marzenia to dalekie fantazje czy małe przyjemności? Jaki prezent zrobiłybyście sobie w tym dniu?

Do wygrania vouchery na zabiegi kosmetyczne w Trójmieście i bilety do Opery Bałtyckiej.   

Opisy przesyłajcie na adres mailowy: biuro@muko.gda.pl. W tytule maile napiszcie „Dzień Kobiet”. Oprócz opisu, zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora. Na wszystkie wiadomości czekamy do 8 marca 2020r.

Wśród nadesłanych opisów wyróżnimy 10. 9 marca 2020r. wskażemy zwyciężczynie. Kilka najciekawszych opublikujemy na stronie internetowej i na Facebooku PTWM Oddział w Gdańsku.

Powodzenia!

Opis  – maks. strona A4, Word, czcionka 12, Times New Roman, interlinia – 1,5 wiersza.

Regulamin konkursu

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z siedzibą na ul. Polanki 119 posiadająca nr NIP 584-19-93-396, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).
 3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 osiemnaście lat oraz spełnia wymóg, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz podmioty bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu i ich pracownicy.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.
 7. Konkurs trwa od dnia 02.03.2020r. do 08.03.2020r.
 8. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ptwm.gdansk/.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany, a Organizator w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z odpowiedzialności względem jego uczestników.

§2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 2. Zadanie konkursowe polega na: Napisaniu, jak kobiety (których dotyczy problem mukowiscydozy) chciałyby spędzić Dzień Kobiet? Czy ich marzenia to dalekie fantazje czy małe przyjemności? Jaki prezent zrobiłyby sobie w tym dniu?
 3. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne zostaną unieważnione przez Organizatora Konkursu.
 5. Teksty obraźliwe, niezwiązane z tematem, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji oraz uznane za spam (włącznie z reklamą innych produktów), mogą zostać natychmiast usunięte przez Organizatora i nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 6. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury konkursowe.
 7. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 osób, które spełnią warunki konkursu, a ich opis będzie najciekawszy.
 8. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej decyzji Jury, w dniu 09.03.2020 roku do godziny 15.00. Decyzja będzie podana na fanpage’u https://www.facebook.com/ptwm.gdansk/. Organizator poprosi w wiadomości prywatnej zwycięzcę o kontakt w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o podanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy odbiór Nagrody.

§3

Przyznawanie i wydawanie nagród

 1. Nagrodą w konkursie jest 8 voucherów na zabiegi kosmetyczne w Trójmieście oraz 2 bilety do Opery Bałtyckiej.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.
 4. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru kontaktowego. Dokładne wytyczne zostaną wysłane do zwycięzcy w wiadomości prywatnej. Niespełnienie tego warunku oznacza zrzeczenie się prawa do Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadkach:

a) braku kontaktu ze strony uczestnika do dnia 12.03.2020r.

b) błędnej rejestracji;

c) nie odebrania w terminie nagrody.

6. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

8. Organizator wyłącza odpowiedzialność w przypadku niemożności podjęcia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§4

Dane Uczestników

 1. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej https://muko.gda.pl/ i Facebooku PTWM Oddział Gdańsk: https://www/facebook/com/ptwm.gdansk/.
 2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, indeksowanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs.
 6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

2) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

3) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

6) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

§5

Prawa autorskie

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zamieszczone przez niego utwory nie naruszają przepisów obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a jego prawa majątkowe do tych utworów nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone.
 3. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojej odpowiedzi, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych i marketingowych.

§6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację należy wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 2 tygodni liczonych od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje dotyczące przekazania Nagród można składać w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

 §7

Uwagi końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny na stronie https://muko.gda.pl/
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet, wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 7. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia niezgodnego z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się:

1) zwolnić Organizatora Konkursu z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tego tytułu;

2) pokryć poniesione w związku z tym przez Organizatora koszty jakichkolwiek kar lub zasądzonych przez sąd obowiązków, zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,

3) pokryć koszty poniesione w związku z tym przez Organizatora, a w szczególności koszty obsługi prawnej;

8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.

9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Organizator, w zakresie, w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

11. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie https://muko.gda.pl/