Statut Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

(załącznik do uchwały nr 12 podjętej przez XI Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, Falenty, 1 maja 2010 r.)

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (dalej: Towarzystwo).

§ 2

1. Siedzibą Towarzystwa jest Rabka-Zdrój.
2. Towarzystwo działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami mającymi siedziby w kraju i za granicą, jak też być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele jak Towarzystwo.

§ 3

1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem, czyli dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, określonych w § 7.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać, stosowną uchwałą Zarządu Głównego, oddziały obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw (dalej: Oddziały). Oddział może uzyskać osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

1. Towarzystwo jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, w tym chorych na mukowiscydozę, członków ich rodzin i opiekunów oraz ludzi dobrej woli zainteresowanych realizacją celów Towarzystwa.

2. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być również osoby prawne.
3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.
4. Towarzystwo może zatrudniać pracowników do realizacji swoich zadań.

II. Cel i środki działania Towarzystwa.

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

1. Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na mukowiscydozę (zwłóknienie torbielowate – ang. cystic fibrosis) oraz ich rodzin.
2. Poprawa jakości życia chorych na mukowiscydozę.
3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę.
4. Poprawa opieki zdrowotnej nad chorymi na mukowiscydozę, w szczególności współdziałanie ze służbą zdrowia w rozbudowie sieci właściwych placówek zdrowotnych.
5. Ochrona i promocja zdrowia chorych na mukowiscydozę.
6. Podnoszenie wiedzy na temat mukowiscydozy, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji chorych.
7. Wsparcie badań naukowych i edukacji w zakresie mukowiscydozy.
8. Pomoc społeczna chorym na mukowiscydozę, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
9. Promocja i aktywizacja zatrudnienia chorych na mukowiscydozę.
10. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych tworzonych przez chorych na mukowiscydozę i ich rodziny.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. Organizowanie szkoleń dla chorych oraz ich rodziców i opiekunów.
2. Wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi oraz personelem medycznym i pomocniczym.
3. Wszechstronną rehabilitację chorych na mukowiscydozę, w tym osób niepełnosprawnych.

4. Pomoc chorym w wyborze zawodu i zatrudnienia dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych.
5. Aktywizację zawodową chorych na mukowiscydozę pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
6. Działalność wydawniczą.
7. Działalność popularyzatorsko – propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu.
8. Podejmowanie wszelkich działań, niewymienionych wyżej, zmierzających do podniesienia wiedzy na temat mukowiscydozy, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji chorych.
9. Pomoc chorym w uzyskiwaniu leków i sprzętu rehabilitacyjnego oraz w dostępie do właściwego leczenia.
10. Pomoc chorym w organizowaniu odpowiedniego dla stanu ich zdrowia wypoczynku (w tym: kolonie, wczasy, zielone szkoły i obozy lecznicze lub rehabilitacyjne).
11. Współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie poprawy opieki medycznej nad chorymi.
12. Współpracę z ośrodkami dydaktycznymi oraz lekarzami zajmującymi się chorymi na mukowiscydozę.
13. Wdrażanie współczesnych zasad leczenia mukowiscydozy, szczególnie w warunkach domowych.
14. Tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
15. Współdziałanie z jednostkami resortu oświaty i wychowania w celu zapewnienia chorym odpowiedniej opieki pedagogiczno-psychologicznej.
16. Udzielanie pomocy finansowej chorym na mukowiscydozę (w tym: zapomogi losowe, stypendia, dofinansowanie leków, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku oraz adaptacji mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych).
17. Podejmowanie wszelkich działań, niewymienionych wyżej, mających na celu poprawę jakości życia chorych na mukowiscydozę.
18. Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz chorych na mukowiscydozę i inne choroby rzadkie.
19. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, w tym organizowanie zbiórek publicznych.

§ 9

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych we właściwych przepisach.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, w szczególności chorzy na mukowiscydozę, członkowie ich rodzin oraz ich opiekunowie.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, właściwy Zarząd, czyli Zarząd Oddziału właściwego miejscowo według miejsca zamieszkania osoby składającej deklarację, a w przypadku braku takiego Oddziału, Zarząd
Główny. Zarząd Oddziału niezwłocznie przekazuje kopię deklaracji członkowskiej Zarządowi Głównemu.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, właściwy Zarząd.
3. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub przynajmniej trzydziestu członków zwyczajnych.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.
4. Brania udziału w zjazdach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach oraz innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
5. Korzystania z wszystkich świadczeń oferowanych przez Towarzystwo.
6. Korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa.
7. Zaskarżania do Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwał Zarządu Głównego dotyczących skreślenia go z listy członków z powodu nieuiszczania składek członkowskich lub wykluczenia go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa, jak też wnoszenia odwołań w innych sprawach w przypadkach określonych w Statucie lub regulaminach wewnętrznych Towarzystwa.
8. Posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 15

Członek wspierający ma prawo do:

1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, z głosem doradczym.
2. Brania udziału w zjazdach, konferencjach i zebraniach.
3. Zaskarżenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa.
4. Korzystania z wydawnictw Towarzystwa.

§ 16

Członek honorowy Towarzystwa ma prawo do:

1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, z głosem doradczym.
2. Brania udziału w zjazdach, konferencjach, szkoleniach i zebraniach oraz innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

3. Zaskarżenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa.
4. Korzystania z wydawnictw Towarzystwa.

§ 17

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa oraz uchwał władz Towarzystwa.
2. Współdziałania w realizacji celów Towarzystwa.
3. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18

1. Obowiązkiem członków wspierających i honorowych jest przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa oraz uchwał władz Towarzystwa.
2. Obowiązkiem członków wspierających jest wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 19

1. Członkostwo Towarzystwa ustaje z chwilą:
a. otrzymania przez właściwy Zarząd pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa; Zarząd Oddziału niezwłocznie przekazuje Zarządowi Głównemu kopię oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
b. wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa;
c. śmierci lub ubezwłasnowolnienia członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wpierającym.

2. Wykluczenie członka z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Uchwała o wykluczeniu członka z Towarzystwa wraz z uzasadnieniem jest przesyłana zainteresowanemu.
3. Członkostwo zwyczajne ustaje również w wyniku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich za dwa dowolne lata. W szczególnych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od podjęcia uchwały o wykluczeniu członka zwyczajnego z takiego powodu. Uchwała o skreśleniu z listy członków wraz z uzasadnieniem jest przesyłana zainteresowanemu.

4. Członkowi, w stosunku do którego podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się do sekretariatu Towarzystwa. Do czasu rozpoznania odwołania członek, w stosunku do którego zapadła uchwała o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa, jest zawieszony w prawach członkowskich. Posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego musi odbyć się w terminie 30 dni od otrzymania przez sekretariat Towarzystwa odwołania członka. Członkostwo ustaje z chwilą podjęcia przez Główny Sąd Koleżeński decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały Zarządu Głównego.

IV. Władze Towarzystwa.

§ 20

1. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
b. Zarząd Główny,
c. Główna Komisja Rewizyjna,
d. Główny Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków Towarzystwa przed przystąpieniem do wyborów władz podejmie większością 3/4 głosów oddanych uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym. Członków władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) powołuje się na okres wspólnej kadencji, czyli mandaty wszystkich członków wszystkich tych władz wygasają w tym samym czasie, w dniu odbycia trzeciego z kolei Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, licząc od
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, na którym dokonano ostatnich wyborów wszystkich władz. 3. Członkami władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni
Towarzystwa, przy czym członkami tej samej władzy nie mogą być małżonkowie ani krewni lub powinowaci w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia ani osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) i członkiem władz Oddziałów.
4. Członkowie Zarządu Głównego:
a. nie mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej ani Głównego Sądu Koleżeńskiego ani też nie mogą pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego, czyli Zarządu Głównego, ani Głównego Sądu Koleżeńskiego, ani też nie mogą pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego:
a. nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani Głównej Komisji Rewizyjnej ani też nie mogą pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Oparcie działalności stowarzyszenia na pracy społecznej członków nie wyłącza możliwości poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności.
8. Mandat osób wchodzących w skład władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) wygasa przed upływem kadencji na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, rezygnacji lub odwołania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów, w szczególności z powodu podejmowania działań sprzecznych z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, regulaminów  wewnętrznych lub z uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 21

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje się raz w roku, najpóźniej do końca czerwca. Jego stałym przedmiotem jest przyjęcie i zatwierdzenie dotyczących minionego roku kalendarzowego:
o sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa, o sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, o sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, o sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego, o sprawozdań z działalności Oddziałów, o sprawozdania finansowego za miniony rok kalendarzowy.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane:
a. z inicjatywy Zarządu Głównego lub
b. na wniosek: Głównej Komisji Rewizyjnej, 1/2 liczby Zarządów Oddziałów lub grupy co najmniej 50 członków zwyczajnych lub
c. na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, o której mowa w § 24 zd. 2 poniżej,
d. w innych przypadkach określonych w Statucie.

5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uprawnione podmioty zgłaszają na piśmie Zarządowi Głównemu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa winno się odbyć w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Główny wniosku uprawnionego podmiotu lub dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 lit. c). W przypadku braku zwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa we wskazanym terminie, do niezwłocznego zwołania Zebrania jest zobowiązana Główna Komisja Rewizyjna.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd Główny zawiadamia członków listami wysłanymi co najmniej na 21 dni przed ustalonym terminem Zebrania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, poza innymi sprawami określonymi w Statucie, należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziałów.
5. Wybór Prezesa Zarządu Głównego, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego.
6. Wybór pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
7. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

8. Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa.
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa określającej sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenie majątku Towarzystwa.
11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Oddziałów.
12. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, regulaminów subkont przeznaczonych na gromadzenie środków z darowizn i odpisów podatkowych przeznaczonych na pomoc chorym na mukowiscydozę oraz regulaminów funduszy celowych.
13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości pozostałych władz Towarzystwa.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość obecnych, z wyjątkiem określonym w § 20 ust. 2 oraz § 51
ust. 1.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
b. członkowie wspierający i honorowi – z głosem doradczym oraz
c. goście zaproszeni przez Zarząd Główny – bez prawa głosu.

§ 24

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad przesłanym przez Zarząd Główny w zawiadomieniu, o którym mowa w § 21 ust. 6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 25

1. Zarząd Główny składa się z pięciu do ośmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
2. Prezesi Zarządów Oddziałów są uprawnieni do uczestniczenia w pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
3. Prezesa Zarządu Głównego wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Członkowie Zarządu Głównego na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika, przy czym jedna osoba może piastować tylko jedną funkcję w Zarządzie Głównym. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej pięciu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
4. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika Zarządu Głównego, pozostali członkowie Zarządu Głównego piastujący funkcje, poza Prezesem Zarządu Głównego, tracą swoje funkcje. Prezes Zarządu Głównego zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego, które winno się odbyć w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu wskazanej wcześniej osoby (lub osób) i podczas którego przeprowadza się ponowne wybory Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika Zarządu Głównego. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych w obecności co
najmniej pięciu członków Zarządu Głównego. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
5. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu Głównego a także w przypadku, kiedy na skutek wygaśnięcia mandatów członka lub członków Zarządu Głównego w Zarządzie tym pozostanie mniej niż pięć osób, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów nowego Prezesa Zarządu Głównego oraz wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie pięciu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania.
6. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu Głównego, do czasu ponownego wyboru Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes Zarządu Głównego.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Za zgodą Głównej Komisji Rewizyjnej wyrażoną w uchwale członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymać wynagrodzenie w przypadku powierzenia im dodatkowych, czasochłonnych obowiązków związanych z prowadzeniem spraw Towarzystwa.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Głównego, poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie, należy:

1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa, w tym ustalanie budżetu Towarzystwa i sprawowanie zarządu jego majątkiem.
4. Coroczne zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Towarzystwa w przypadkach określonych w Statucie.
5. Nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa, przyjmowanie darowizn i zapisów.

6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych stowarzyszeń i organizacji w kraju i za granicą.
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, za wyjątkiem regulaminów wskazanych w § 22 pkt 12 oraz § 32 pkt 10 i § 35 ust. 6.
8. Powoływanie Oddziałów, podejmowanie decyzji o uzyskaniu przez nie osobowości prawnej oraz nadzorowanie działalności Oddziałów.

§ 27

Zarząd Główny jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy.

§ 28

1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są na posiedzeniach, przy czym mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali powiadomieni o terminie posiedzenia. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 29

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje wyznaczony przez Zarząd Główny członek Zarządu Głównego lub członkowie Zarządu Głównego.

§ 30

Zarząd Główny działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 31

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznego nadzoru Towarzystwa.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
3. Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej, odpowiednio Sekretarz lub Zastępca Przewodniczącego traci swoją funkcję. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, które winno się odbyć w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu wskazanej wcześniej osoby i podczas którego przeprowadza się ponowne wybory Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych w
obecności co najmniej trzech członków Głównej Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, dokonuje się wyboru nowego Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Do czasu ponownego wyboru Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów członków Głównej Komisji Rewizyjnej w Komisji tej pozostanie mniej niż trzy osoby, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów uzupełniających, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie pięciu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania.

§ 32

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem zgodności z przepisami oraz gospodarności.
2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
4. Występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
5. Nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

6. Weryfikacja i uchylanie uchwał Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów sprzecznych z przepisami prawa, Statutem, regulaminami wewnętrznymi Towarzystwa lub uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
7. Reprezentowanie Towarzystwa w umowach z członkami Zarządu Głównego oraz członkami Zarządów Oddziałów w przypadku Oddziałów nieposiadających osobowości prawnej.
8. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w przypadku niewywiązania się Zarządu Głównego z obowiązku wskazanego w § 21 ust. 3 zd. 1.
9. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, jeżeli Zarząd Główny wbrew swoim obowiązkom nie zwołuje takiego Zebrania.
10. Uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

§ 33

Główna Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przygotowania i przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy.

§ 34

Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu wskazanego w § 32 pkt 10, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 35

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w tym Sekretarza Sądu.
2. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego, dokonuje się wyboru nowego Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Do czasu ponownego wyboru Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego jego obowiązki pełni członek Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrany przez członków Sądu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Głównego Sądu Koleżeńskiego. W przypadku równości głosów decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów członków Głównego Sądu Koleżeńskiego w Sądzie tym pozostanie mniej niż trzy osoby, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów uzupełniających, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie pięciu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania.
4. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania członków Towarzystwa od uchwał wskazanych w § 19 ust. 4 oraz od innych uchwał Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów określonych w regulaminach wewnętrznych Towarzystwa. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są sporządzane na piśmie z uzasadnieniem i doręczane odwołującemu się oraz Zarządowi, którego uchwała została zaskarżona. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
5. Główny Sąd Koleżeński jest zobowiązany do składania na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdań ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy.
6. Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.

V. Oddziały Towarzystwa

§ 36

1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej na pisemny wniosek grupy przynajmniej 50 członków zwyczajnych. W uchwale o powołaniu Oddziału Zarząd Główny określa siedzibę Oddziału oraz teren jego działalności, uwzględniając podział administracyjny kraju.
2. O rozwiązaniu Oddziału decyduje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego. Zarząd Główny jest zobowiązany do uzasadnienia zgłaszanego wniosku.

§ 37

1. Władzami Oddziału są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Do władz Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 20 ust. 2, 3, 7 i 8.

§ 38

1. Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które zwołuje Zarząd Oddziału.

2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio:
a. postanowienia § 21 ust. 2 – 6, przy czym Zarządy innych Oddziałów nie są upoważnione do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b. postanowienia § 23 i § 24, przy czym postanowienia dotyczące Zarządu Głównego odnoszą się do Zarządu Oddziału.

3. Do zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału jest uprawniony również Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna.

§ 39

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału, poza innymi sprawami określonymi w Statucie, należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz sprawozdań finansowych Oddziału.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału.
5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału.
6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Oddziału, w których Statut nie określa właściwości pozostałych władz Oddziału.

§ 40

1. Zarząd Oddziału składa się z pięciu do ośmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Prezesa Zarządu Oddziału wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału. Wybrani członkowie Zarządu Oddziału na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika, przy czym jedna osoba może piastować tylko jedną funkcję w Zarządzie Oddziału. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej pięciu członków Zarządu Oddziału. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.
3. Do Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 25 ust. 4-6 oraz § 29.
4. Członkowie Zarządu Oddziału pełnią swoje funkcje społecznie. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymać wynagrodzenie w przypadku powierzenia im dodatkowych, czasochłonnych obowiązków związanych z prowadzeniem spraw Oddziału Towarzystwa, za wyrażoną w formie uchwały zgodą:
a. Głównej Komisji Rewizyjnej – w przypadku Oddziału nieposiadającego osobowości prawnej,
b. Komisji Rewizyjnej Oddziału – w przypadku Oddziału posiadającego osobowość prawną.

§ 41

Do kompetencji Zarządu Oddziału, poza innymi sprawami określonymi w Statucie, należy:

1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału, w tym ustalanie budżetu Oddziału i sprawowanie zarządu jego majątkiem.
4. Coroczne zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału w przypadkach określonych w Statucie.
5. Nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego i ruchomego Oddziału, przyjmowanie darowizn i zapisów – w przypadku Oddziałów Towarzystwa posiadających osobowość prawną.

§ 42

Zarząd Oddziału jest zobowiązany do przedstawiania Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej.

§ 43

1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 44

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem wewnętrznego nadzoru Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza, przy czym jedna osoba może piastować tylko jedną funkcję w Komisji Rewizyjnej Oddziału. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej Oddziału. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Do osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 31 ust. 5-7, przy czym postanowienia dotyczące Zarządu Głównego odnoszą się do Zarządu Oddziału, a postanowienia dotyczące Walnego Zebrania Członków Towarzystwa odnoszą się do Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 45

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem zgodności z przepisami prawa i gospodarności.
2. Występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
4. Występowanie z wnioskiem do Zarządu Oddziału o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
5. Reprezentowanie Oddziału w umowach z członkami Zarządu Oddziału – w przypadku Oddziału posiadającego osobowość prawną.
6. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w przypadku niewywiązania się Zarządu Oddziału z tego obowiązku.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału, jeżeli Zarząd Oddziału wbrew swoim obowiązkom nie zwołuje takiego Zebrania.

§ 46

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną, o którym mowa w § 32 pkt 10.

VI. Majątek i gospodarka finansowa Towarzystwa.

§ 47

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości, inne prawa majątkowe i fundusze.

§ 48

Towarzystwo uzyskuje środki finansowe na prowadzenie swojej działalności statutowej z następujących źródeł:

1. Składki członkowskie.
2. Dotacje i subwencje.
3. Darowizny.
4. Spadki i zapisy.
5. Wpływy z działalności statutowej.
6. Odsetki i inne dochody z kapitału.
7. Dochody z majątku Towarzystwa.
8. Dochody z ofiarności publicznej.
9. Wpływy z działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia jej przez Towarzystwo.

§ 49

1. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, przy czym do składnia oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Głównego.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału, przy czym do składnia oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Oddziału wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Oddziału.

§ 50

Towarzystwo nie może:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz (organów) oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Towarzystwa.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz (organów) lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 51

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów oddanych, bez względu na ilość obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków Towarzystwa określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.