Walne Zebranie Członków 27 maja 2017 r.

Szanowi Państwo,

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, które odbędzie się dnia 27 maja 2017 r. przy ulicy Żaglowej 2 w Gdańsku.

Poniżej przedstawiamy harmonogram Zebrania.

10:30 – powitanie, rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków

10:45  – 12:00 – Walne Zebranie Członków (sprawozdanie za 2016 rok, udzielenie absolutorium, plany na 2017 zgodnie z załącznikiem)

12:00-12:30 – przerwa kawowa

12:30 – Probiotykoterapia, Dr Patrycja Szachta (więcej o Pani Doktor na http://www.vitaimmun.pl/konsultacje-biomedyczne/ )

14:30 – wspólny obiad i zakończenie.

Liczymy na Państwa obecność 🙂

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ
ODDZIAŁ W GDAŃSKU
w dniu 27 maja 2017r.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTWM Oddział w Gdańsku przez członka Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PTWM Oddział w Gdańsku.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego:
– prawidłowości zwołania WZC i jego zdolności do podejmowania uchwał;

– liczby obecnych na Zebraniu członków PTWM Oddziału w Gdańsku uprawnionych do głosowania.

4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Ustalenie liczby obecnych członków PTWM Oddział w Gdańsku podczas Walnego Zebrania – przez Komisję Skrutacyjną.
6. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków PTWM Oddział w Gdańsku .
7. Wybór trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Wybór form głosowania uchwał podejmowanych na Walnym Zebraniu Członków PTWM Oddział w Gdańsku.
9. Uchwalenie „Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków PTWM Oddział w Gdańsku”.
10. Sprawozdanie Zarządu PTWM Oddział w Gdańsku z działalności w 2016 r.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTWM Oddziału w Gdańsku z działalności Zarządu w 2016r.
12. Przedstawienie propozycji, dyskusja i głosowanie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu PTWM Oddział w Gdańsku w 2016 roku,
b) przyjęcia bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej oraz sprawozdania merytorycznego PTWM Oddział w Gdańsku za rok 2016,
c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
d) udzielenia absolutorium Zarządowi.
14. Przedstawienie Planu działania Zarządu w 2017 r.
15. Wolne wnioski.
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddziału w Gdańsku.