Ulga rehabilitacyjna – jak to ugryźć?

Ze względu na niepełnosprawność, w corocznym rozliczeniu podatkowym chorym na mukowiscydozę lub ich opiekunom, przysługuje ulga z odliczenia od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

 

Tzw. ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom będącym osobą niepełnosprawną (w tym wypadku dorosłym chorym na mukowiscydozę) lub podatnikowi, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna (np. rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletnich chorych na mukowiscydozę).

 

Ulga przysługuje również współmałżonkom osoby chorej na mukowiscydozę, jeżeli w roku podatkowym, dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł. W takim przypadku dowody poniesienia kosztów mogą dotyczyć opiekuna (np. faktury mogą być wystawiane na jego imię i nazwisko).

 

*Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika – to osoba niepełnosprawna, której roczne dochody nie przekraczają kwoty 9120 zł, będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

 

Osoba starająca się o ulgę rehabilitacyjną musi posiadać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (jedno z poniższych):

 

orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności

  decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną

  orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 

  orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

 

Wymagane są również dowody poniesionych kosztów tj. rachunki, faktury, paragony, dowody wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego – połączone wraz z oświadczeniem podatnika o poniesieniu wydatku.

 

Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osoby niepełnosprawnej.

 

Oto przykładowe wydatki ponoszone przez chorych na mukowiscydozę, które podlegają odliczeniu:

  •        zakup leków

 *w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)

Przykład

Jeżeli w marcu roku podatkowego wydałeś na leki kwotę 90 zł, odpowiednio w kwietniu 120 zł, a w maju i czerwcu po 200 zł, to w zeznaniu podatkowym możesz odliczyć 220 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżkę wydatków poniesionych w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

 

  •     zakup inhalatora, kamizelki ostylacyjnej, koncentratora tlenu etc.lub ich naprawa

 *zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego

 

Jeśli, któryś z powyższych wydatków został w całości sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Narodowy Fundusz Zdrowia (lub innych tj. zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowy fundusz aktywności, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – nie można od niego odliczyć ulgi. Odliczeniu natomiast podlega różnica pomiędzy poniesionym wydatkiem a kwotą dofinansowania przez jedną z powyższych instytucji (lub funduszy).

 

Podstawa prawna:

 

  ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),

 

  ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

 

  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm).

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

 

 

Więcej informacji można uzyskać na poniższych serwisach internetowych, które stały się źródłem do powyższego tekstu:

 

www.pit.pl , www.pit.infor.pl , www.e-pity.pl ,

www.gazetaprawna.pl

 

W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów

 

 (M.L)

 

Przypominamy o możliwości wypełnienia PIT-u w programie on-line (tutaj), co znacznie może ułatwić złożenie deklaracji podatkowej.