Pytania i odpowiedzi do prawnika

[cmsms_row data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_width=”boxed” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_color=”default”][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_text animation_delay=”0″]

Odpowiedzi na poniższe pytania zostały udzielone przez prawnika -Renatę Hnatiuk.

• CO ZROBIĆ, GDY NIE ZGADZAM SIĘ Z OTRZYMANYM ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Gdy otrzymujemy orzeczenie o niepełnosprawności niezgodne z żądaniem wskazanym we wniosku należy dokładnie zapoznać się z treścią orzeczenia i to zarówno w zakresie orzeczonego stopnia o niepełnosprawności jak i okresu trwania niepełnosprawności a także zalecanych wskazań i uzasadnieniem orzeczenia.
Następnym krokiem jest rozważenie czy uzasadnionym, w naszej ocenie, jest odwołanie się od tego orzeczenia czy tez nie mamy na to szans. Jeśli jesteśmy przekonani o zasadności naszego wniosku należy napisać odwołanie od orzeczenia do organu odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania ( odebrania na poczcie, potwierdzenia osobistego) odpisu orzeczenia.
Wskazanym byłoby skontaktować się ze znajomym prawnikiem lub poprosić o pomoc w organizacji pozarządowej, pod opieką, której jesteśmy celem uzyskania fachowej pomocy oraz upewnieniu się, co do zasadności odwołania.
Następnie należy sporządzić odwołanie kierując je do organu odwoławczego, który jest wskazany w pouczeniu orzeczenia ( najczęściej Wojewódzka Komisja) pisemnie w dwóch egzemplarzach, z czego jeden składamy a drugi mamy na potwierdzenie ( osobiste złożenie lub pocztą listem poleconym). Pamiętajmy o potwierdzeniu nadania odwołania, bo może okazać się, że odwołanie złożono np. po terminie lub gdzieś zaginęło. Dla naszego prawnego bezpieczeństwa musimy mieć potwierdzenie złożenia odwołania. Nie tylko zresztą w sprawie odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności, ale w każdej sprawie urzędowej czy sądowej.
Do odwołania należy dołączyć aktualne dokumenty mające wpływ na orzeczenie ( np. dot. stanu zdrowia) lub dokumenty, których nie wzięto pod uwagę w orzeczeniu organu I instancji. Zalecam dołączenie do odwołania harmonogramu dnia zawierającego czynności, jakie wykonuje się w przypadku mukowiscydozy i konieczności udziału innej osoby w tych czynnościach ze wskazaniem udziału tej osoby w procesie leczenia i codziennych zabiegów oraz koniecznością orzeczenia określonego stopnia niepełnosprawności, a także krótkiego opisu, co to za choroba i z czym się wiąże- szczególnie przedstawić rokowania).
Po złożeniu odwołania należy oczekiwać na pismo czy odwołanie uwzględniono i w jakim stopniu czy też nie i wówczas rozważyć odwołanie się do Sądu, jeśli orzeczenie odwoławcze będzie niekorzystne.
• CO ZROBIĆ BY UZYSKAĆ ALIMENTY NA DZIECKO OD RODZICA NIEWYWIĄZUJĄCEGO SIĘ Z OBOWIĄZKU ŁOŻENIA NA UTRZYMANIE DZIECKA.
Obowiązek utrzymania małoletnich dzieci spoczywa na rodzicach. Jeśli rodzice podchodzą do swojego rodzicielstwa odpowiedzialnie dziecko nie będzie argumentem przetargowym w sporze miedzy nimi. Jest to obowiązek ustawowy, więc w przypadku niewywiązywania się zobowiązanego do alimentacji rodzica z umowy zawartej z rodzicem, z którym dziecko mieszka nie ma konieczności występowania do Sądu o orzeczenie wyrokiem zasadności, wysokości oraz terminu płatności alimentów.
W przypadku, kiedy rodzic zobowiązany do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku dobrowolnie zachodzi konieczność wystąpienia do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z pozwem o zasądzenie alimentów. W pozwie należy wskazać kwotę żądania, termin płatności oraz wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz zestawienie kosztów utrzymania dziecka ze wskazaniem wszystkich kosztów: mieszkanie, media, wyżywienie, odzież, leczenie, szkoła, kultura i rozrywka, zdrowie i higiena oraz inne wynikające z utrzymania dziecka.
Jeśli dziecko ma dodatkowe zajęcia lub wydatki np. na zakup sprzętu do rehabilitacji to należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie o konieczności tych wydatków i wskazanie czy faktycznie rodzic te koszty ponosi załączając fakturę czy dziecko jest pozbawione tych elementów ze względu na brak pieniędzy. Koniecznym elementem pozwu jest wskazanie źródła utrzymania rodzica oraz dziecka ( zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach lub PIT za ostatni rok kalendarzowy) a także wszystkie dokumenty pozwalające Sądowi na rozstrzygniecie w sprawie zasadności i wysokości alimentów.
Po uzyskaniu orzeczenia należy zapoznać się z jego treścią i jeśli jest zgodne z żądaniem pozwu skierować je do postępowania egzekucyjnego, jeśli nie należy złożyć odwołanie od tego wyroku.
Postępowanie alimentacyjne przed Sądem nie wymaga wpisu sądowego.
Jest możliwość uzyskania pomocy prawnej wielu w organizacjach pozarządowych oraz MOPR.
• CO ZROBIĆ, GDY NAGLE DOWIADUJEMY SIĘ O ZAJĘCIU KOMORNICZYM KONTA LUB WYNAGRODZENIA.
W takiej sytuacji należy ustalić w banku lub u pracodawcy, kto i na jakiej podstawie dokonał zajęcia rachunku lub wynagrodzenia. Jeśli nie mieliśmy wcześniej wiedzy o wydanym wyroku stanowiącym tytuł wykonawczy zwracamy się do Sądu ze stosownym pismem ( sprzeciw od nakazu zapłaty lub apelacja lub zażalenie) i przedstawiamy argumenty, dlaczego nie uczestniczyliśmy w postępowaniu sądowym i nie złożyliśmy pism w tym postępowaniu. Wówczas dążymy do obalenia wyroku ( np. w wyniku przedawnienia – obecnie nagminne są sprzedaże przedawnionych roszczeń) lub też wiedząc wcześniej o wydanym wyroku wyjaśniamy, dlaczego nie otrzymaliśmy o tym zawiadomienia.
Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika opiera się na tytule wykonawczym, komornik nie bada czy wyrok jest słuszny czy nie, on wykonuje ten wyrok na zlecenie wierzyciela.
W przypadku zasadności egzekucji mamy możliwość zawarcia z komornikiem ugody, co do dobrowolnej spłaty zadłużenia, co może skutkować zwolnieniem zajęcia rachunku lub wynagrodzenia. Jeżeli komornik nie wyrazi zgody na dobrowolne wpłaty i będzie potrącał swoje należności możliwym jest wystąpienie o ograniczenie egzekucji do określonej wysokości lub zwolnienie częściowe rachunku ( np. w sytuacji wpływu na konto alimentów czy zasiłków).
Z pewnością nie jest rozważanym nieodbieranie pism i ignorowanie postępowania egzekucyjnego skoro komornikowi też zależy na zakończeniu egzekucji.
• JAKIE CZYNNOŚCI PRAWNE PODJĄĆ W PRZYPADKU ŚMIERCI CZŁONKA RODZINY.
Oczywiście komfortową sytuacją jest istnienie rozporządzeń na wypadek śmierci podjętych przez spadkodawcę, w naszej kulturze są to jednak rzadkie przypadki. Jeśli nie ma testamentu należy podjąć czynności wynikające z przepisów prawa by uporządkować po śmierci wszystkie sprawy. Jest to trudny czas, ale w końcu trzeba podjąć czynności porządkujące sprawy formalne i prawne. W przypadku zgody lub braku zgody w rodzinie zmarłego należy podjąć działania prawne w kierunku stwierdzenia nabycia spadku w postępowaniu sądowym lub przed Notariuszem ( tzw. Poświadczenie dziedziczenia). Po uzyskaniu orzeczenia w przedmiocie nabycia spadku postępowanie jest zakończone, niezbędnym jest złożenie ( w terminie 6 miesięcy od nabycia spadku) do Urzędu Skarbowego właściwego dla spadkobiercy deklaracji dla spadków i darowizn ( dotyczącej nabycia praw majątkowych w wyniku spadku).

Pula pytań i odpowiedzi, które zostały przedstawione na powyższej podstronie została stworzona w ramach projektu „Poradnictwo od A do Z”.
Projekt „Poradnictwo od A do Z” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]