Projekt “Jestem samodzielny V”

Uwaga! Przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń do 30 kwietnia.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU “Jestem samodzielny V”

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 30 marca 2020 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. Jestem samodzielny V realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2020 do 31 marca 2021 r. na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
Celem projektu „Jestem samodzielny V” będzie zwiększenie samodzielności beneficjentów – osób chorych na mukowiscydozę, poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie: nauki technik terapii inhalacyjnej i fizjoterapii oddechowej- w tym uzależniony od wieku i stanu zaawansowania choroby dobór ćwiczeń, nauki obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, wdrożenia zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego oraz doboru i wdrożenia właściwej formy aktywności fizycznej.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanych w formie:

treningu domowej rehabilitacji, dla każdego uczestnika projektu, liczba godzin wsparcia 5 godzin miesięcznie przez okres 11 miesięcy.
Termin realizacji maj 2020- marzec 2021.

indywidualne wsparcie psychologiczne, dla osób zgłaszających potrzebę wsparcia psychologicznego, liczba godzin wsparcia 3 godziny miesięcznie przez okres 10 miesięcy.
Termin realizacji maj 2020-marzec 2021.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę:

 • w wieku powyżej 4 roku życia,
 • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o
  niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym
  niepełnosprawności (lub inne równoważne),
 • zamieszkujących na terenie województw, na terenie których realizowany jest projekt,
 • nie uczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w żadnym innym projekcie z zakresu szeroko rozumianej domowej rehabilitacji realizowanej ze środków PFRON.

Uwaga!
Ze względu na trudną logistykę projektu i ograniczony budżet oprócz kolejności zgłoszeń, o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość realizacji projektu. Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie oraz od miejsca zamieszkania pracowników projektu (maksymalna odległość między miejscami zamieszkania chorych i pracowników projektu to ok. 20 km).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku kompletu dokumentów:

 • karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta (prawidłowo wypełnione i podpisane przez chorego dorosłego)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego
 • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności/ orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym ( obowiązkowo!)

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
Ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk

lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl
SKAN MUSI BYĆ WYRAŹNY I CZYTELNY, nie może być zdjęcie.
Dokumenty należy dostarczyć w oryginale w ciągu 7 dni od wysłania skanu.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 30 KWIETNIA 2020r.

Pliki do pobrania:

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną będziemy informować beneficjentów co do sposobu i zaleceń bezpiecznego przeprowadzenia zajęć rehabilitacji domowej i rekomendacji PTWM Oddział w Gdańsku.

Zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych