Projekt „Jestem samodzielny IV”

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU” Jestem samodzielny IV”

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 1 kwietnia 2019 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. Jestem samodzielny IV realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2019 do 31 marca 2020r. na terenie
województw: pomorskiego, kujawsko- pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
Celem projektu „Jestem samodzielny IV” będzie zwiększenie samodzielności beneficjentów – osób chorych na mukowiscydozę, poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie: nauki technik terapii inhalacyjnej i fizjoterapii oddechowej- w tym uzależniony od wieku i stanu zaawansowania choroby dobór ćwiczeń, nauki obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, wdrożenia zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego oraz doboru i wdrożenia właściwej formy aktywności fizycznej.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanych w formie:

– trening domowej rehabilitacji, dla każdego uczestnika projektu, liczba godzin wsparcia 5 godzin miesięcznie przez okres 11 miesięcy.
Termin realizacji maj 2019- marzec 2020.

– indywidualne wsparcie psychologiczne, dla osób zgłaszających potrzebę wsparcia psychologicznego, liczba godzin wsparcia 2 godziny miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Termin realizacji czerwiec 2019-marzec 2020.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę:
• w wieku powyżej 4 roku życia,
• posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym
niepełnosprawności (lub inne równoważne),
• zamieszkujących na terenie województw, na terenie których realizowany jest projekt,
• nie uczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w żadnym innym projekcie z zakresu szeroko rozumianej domowej rehabilitacji realizowanej ze środków PFRON.

Uwaga! Ze względu na trudną logistykę projektu i ograniczony budżet oprócz kolejności zgłoszeń i stanu zaawansowania choroby, o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość realizacji projektu. Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie oraz od miejsca zamieszkania pracowników projektu (maksymalna odległość między miejscami zamieszkania chorych i pracowników projektu to ok. 20 km).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku kompletu dokumentów:
• karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta (prawidłowo wypełnione i podpisane przez chorego dorosłego)
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego
• kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym
• dokumentacja medyczna jeśli lekarzem prowadzącym nie jest Pani Doktor Maria Trawińska-Bartnicka

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
Ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
lub
skanem na adres biuro@muko.gda.pl

(później dostarczyć w oryginale w ciągu 7 dni)

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 20 KWIETNIA 2019r.

Zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych