Ogólnopolskie Szkolenie dla Członków Rodzin Chorych na Mukowiscydozę 2014

Rozpoczynamy rekrutację uczestników XXVII Ogólnopolskiego Szkolenia dla Członków Rodzin Chorych na Mukowiscydozę, które odbędzie się w Falentach w dniach 7/8 czerwca 2014 r. Jednocześnie Informujemy, że 7 czerwca o godz. 20.00 w Centrum Konferencyjnym Falenty planowane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, na które Zarząd Główny zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa niezależnie od uczestnictwa w Szkoleniu.

Uczestnictwo w szkoleniu W szkoleniu mogą uczestniczyć: a) członkowie rodzin osób chorych na mukowiscydozę – limit miejsc do 100 osób b) chorzy na mukowiscydozę w wieku powyżej 18 lat – limit miejsc do 10 osób W szkoleniu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, szczególnie dzieci chore na mukowiscydozę, oraz chorzy dorośli zakażeni przez Burkholderia cepacia lub MRSA Warunkiem kwalifikacji do uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie przesyłką pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2013 r. kompletu dokumentów:

  • karty zgłoszeniowej – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez uczestnika,
  • kopii orzeczenia o niepełnosprawności – aktualnego, ważnego na dzień 31 maja 2013 r. włącznie (dotyczy tylko zgłoszeń członków rodzin chorych z orzeczeniem o niepełnosprawności),
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych – wypełnionej i podpisanej przez uczestnika.

UWAGA! Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom chorym na mukowiscydozę biorącym udział w konferencji chorzy zobligowani są bezwzględnie do przedstawienia aktualnego wyniku badania mikrobiologicznego plwociny lub wymazu z gardła potwierdzającego brak zakażenia Burkholderia cepacia lub MRSA (badanie może być wykonane maksymalnie 1 miesiąc przed spotkaniem). Osoby, które nie przedstawią wyniku badania nie będą mogły uczestniczyć w konferencji. Zasady kwalifikacji uczestników O kolejności przyjęć decyduje data przyjęcia zgłoszenia (decyduje data wpływu do PTWM), przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu PTWM w poprzednim roku. Liczba miejsc na szkoleniu jest bardzo ograniczona, dlatego bezpłatny udział zapewniamy tylko jednemu członkowi rodziny chorego. W przypadku otrzymania zgłoszeń od dwóch członków rodziny jedna osoba zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Dla chętnych, którzy nie zakwalifikują się na bezpłatny udział w szkoleniu oferujemy wolny wstęp na salę obrad, bez zapewnienia noclegów i wyżywienia. Potwierdzenie uczestnictwa dla osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie przesłane pocztą do 30 maja 2014 r. Lista rezerwowa Po wyczerpaniu limitu miejsc PTWM utworzy listę rezerwową. O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje data przyjęcia zgłoszenia. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na szkolenie tylko w przypadku rezygnacji z udziału wcześniej zakwalifikowanego uczestnika. Rezygnacja z uczestnictwa W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub rezygnacji z części wyżywienia prosimy o niezwłoczne telefoniczne lub mailowe poinformowanie o tym sekretariatu PTWM. Kontakt do organizatora Informacji dotyczących szkolenia udziela Sekretariat PTWM, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00. Tel. (18) 26 76 060 wew. 349, tel. komórkowy 883 985 662, e-mail: poczta@ptwm.org.pl. Pliki do pobrania: karta zgłoszeniowa / zgoda na przetwarzanie danych osobowych regulamin rekrutacji   Powyższa informacja została opublikowana na stronie internetowej Zarządu Głównego w Rabce Zdroju –  www.ptwm.org.pl