Konkurs- do wygrania Torba Pełna Oddechu

[cmsms_row][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_text]

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze wakacyjne zdjęcie.

Pogoda nie rozpieszcza, pokażcie jak sobie radzicie tego lata.

Do wygrania 10 toreb bawełnianych na zakupy i nie tylko.

Zdjęcia wrzucajcie w komentarzu pod postem konkursowym na naszym fanpage’u do niedzieli 14 lipca do godziny 23.59.

https://www.facebook.com/ptwm.gdansk/

Wśród nadesłanych zdjęć wybierzemy 10 najciekawszych.

15 lipca wskażemy zwycięzców.

REGULAMIN KONKURSU

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z siedzibą na ul. Polanki 119 posiadająca nr NIP 584-19-93-396, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).
 3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 osiemnaście lat oraz spełnia wymóg o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz podmioty bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu i ich pracownicy.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.
 7. Konkurs trwa od dnia 08.07.2019 r. do 14.07.2019 r. do godz. 23.59.
 8. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ptwm.gdansk/
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany, a Organizator w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z odpowiedzialności względem jego uczestników.

§2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 2. Zadanie konkursowe polega na:

Wstawieniu w komentarzu pod postem zdjęcia z wakacji.

 1. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Komentarz nie może być przez niego edytowany.
 2. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne zostaną unieważnione przez Organizatora Konkursu.
 3. Komentarze obraźliwe, niezwiązane z tematem, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji oraz uznane za spam (włącznie z reklamą innych produktów), mogą zostać natychmiast usunięte przez Organizatora i nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 4. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury konkursowe.
 5. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 osób, które spełnią warunki konkursu, a ich zdjęcie konkursowe będzie najbardziej ciekawe i kreatywne.
 6. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej decyzji Jury, w dniu 15.07.2019 roku do godziny 15.00. Decyzja będzie podana na fanpage’u https://www.facebook.com/ptwm.gdansk/. Organizator poprosi we wiadomości prywatnej zwycięzcę o kontakt w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o podanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy odbiór Nagrody.

§3

Przyznawanie i wydawanie nagród

 1. Nagrodą w konkursie jest 10 toreb bawełnianych.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.
 4. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru kontaktowego. Dokładne wytyczne zostaną wysłane do zwycięzcy w wiadomości prywatnej. Niespełnienie tego warunku oznacza zrzeczenie się prawa do Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadkach:

1) braku kontaktu ze strony uczestnika w wyznaczonego terminu, czyli później niż 22.07.2019 do godz. 12.00;

2) błędnej rejestracji;

3) nie odebrania w terminie nagrody.

 1. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 3. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności podjęcia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§4

Dane Uczestników

 1. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej: https://www.facebook.com/ptwm.gdansk/
 2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 119 80-308 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, indeksowanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs.
 6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

2) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

3) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

6) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 1. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

§5

Prawa autorskie

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zamieszczone przez niego utwory nie naruszają przepisów obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a jego prawa majątkowe do tych utworów nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone.
 3. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojej odpowiedzi, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych i marketingowych.

§6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację należy wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 2 tygodni liczonych od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje dotyczące przekazania Nagród można składać w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

 §7

Uwagi końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny na stronie https://muko.gda.pl/
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet, wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 2. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia niezgodnego z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się:

1) zwolnić Organizatora Konkursu z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tego tytułu;

2) pokryć poniesione w związku z tym przez Organizatora koszty jakichkolwiek kar lub zasądzonych przez sąd obowiązków, zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,

3) pokryć koszty poniesione w związku z tym przez Organizatora, a w szczególności koszty obsługi prawnej;

 1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator, w zakresie w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie: https://muko.gda.pl/

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row][cmsms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_gallery layout=”gallery” gallery_type=”grid” gallery_padding=”10″ image_size_gallery=”full” gallery_columns=”4″ gallery_links=”lightbox” animation_delay=”0″]9355|https://muko.gda.pl/wp-content/uploads/2019/07/IMG_20190704_095142734-1-150×150.jpg[/cmsms_gallery][/cmsms_column][/cmsms_row]