Karty Parkingowe dla Niepełnosprawnych od 1 lipca 2015

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446)  od 1 lipca 2015 r. będą ważne tylko nowe imienne karty parkingowe, które wydawane są od 1 lipca ubiegłego roku. Używanie starych kart będzie karane mandatami. Według zmian ustawowych wprowadzone zostały nowe zasady i procedury wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

 Komu przysługują nowe karty?

 • osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się

W przypadku posiadania znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest konieczne posiadania określonych symboli przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu, ale fakt, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Staranie się o kartę parkingową (bez posiadania symboli 04-O, 05-R, 10-N w swoim orzeczeniu) łączy się ze stawieniem się przed komisją w Miejskim/Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, która po zapoznaniu się ze stanem zdrowotnym pacjenta podejmuje decyzję o możliwościach swobodnego poruszania (w przypadku chorych na mukowiscydozę może być to np. stan, w którym chory jest uzależniony od tlenoterapii) i wyraża zgodę lub nie na wydanie karty parkingowej.

 • osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – których orzeczenie zawiera przynajmniej jeden z kodów:04-O, 05-R, 10-N określających przyczynę niepełnosprawności.
 •  Osoba do 16. roku życia posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się. Osoby do 16 roku życia nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności. Ustawa nie przewidziała takiej okoliczności, więc aby otrzymać uprawnienia do posiadania karty parkingowej wszystkie osoby przed 16 rokiem życia muszą po 1 lipca br. stawić się przed komisją orzeczników.

Kto traci uprawnienia do karty parkingowej?

Osoby, które nie uzyskają zgody Komisji ze względu na powyższe kryteria oraz dodatkowo osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Gdzie i jak złożyć wniosek o nową kartę parkingową?

Starając się o wymianę karty lub nową kartę w Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (właściwym ze względu na miejsce stałego zameldowania osoby z niepełnosprawnością) należy złożyć osobiście:

• wypełniony i podpisany wniosek o kartę ( dostępny na miejscu lub do pobrania na stronach internetowych MOPS/PCPR)

• przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności (ważne będą tylko te wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – a nie przez inne organy jak ZUS czy KRUS)

• jedną fotografię o wymiarach 35×45 mm, • dowód wpłaty 21 zł.

Składając wniosek o ponowną ocenę komisji można zaznaczyć w nim, że składa się wniosek jedynie w celu ustalenia czy istnieją znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wówczas nie tracą ważności dotychczas wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie których zostały wydane karty parkingowe.

Odwołania

Nawet jeśli komisja orzekła, że brak uprawnienia do karty parkingowej, to można odwołać się od tej decyzji. Na złożenie odwołania jest 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się do Miejskiego/Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Miejski/Powiatowy Zespół ma 7 dni na ewentualną korektę swojego postanowienia. W ciągu tego czasu może on zdecydować, że przychyla się do odwołania i uwzględnić argumenty wnoszącego. Zostanie się o tym poinformowanym pisemnie.

Jeśli Miejski/Powiatowy Zespół nie zgodzi się z argumentami zawartymi w odwołaniu, przekaże je do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jeśli i on nie przychyli się do twojej prośby, można odwołać się od tej decyzji na drodze sądowej.

Co daje karta parkingowa?

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

 1. do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert)
 2. do niestosowania się do następujących znaków drogowych:
 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

znak zakazu ruchu w obu kierunkachZnak zakazu wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowychZnak zakazu wjazdu motocykliZnak zakazu wjazdu motorowerówZnak zakazu postojuZnak zakazu postoju w dni nieparzysteZnak zakazu postoju w dni parzysteZnak

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

  Nowe karty parkingowe są wydawane na okres nie dłuższy niż 5lat.     źródła: www.kartaparkingowa.pl www.niepelnosprawni.pl

(M.L)