Projekt “JESTEM SAMODZIELNY II”

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 4
kwietnia 2017 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pt.
“Jestem samodzielny II” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Projekt realizowany będzie od maja do grudnia 2017  r. na terenie
województw:
*       POMORSKIEGO
*       KUJAWSKO-POMORSKIEGO
*       WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu będzie zwiększenie umiejętności beneficjentów w zakresie:
samodzielnego prowadzenia swojej rehabilitacji w warunkach domowych, dbania
o higienę w swoim otoczeniu, samokontroli, dbania o swoją sprawność fizyczną
oraz o racjonalną organizację czasu, a przez to zwiększenie samodzielności,
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu
treningu samodzielnego funkcjonowania osób chorych na mukowiscydozę
realizowanej w formie:
– indywidualnego treningu samodzielności z trenerem / fizjoterapeutą – średnio
6 godz. w miesiącu – dla wszystkich uczestników projektu.

Na etapie kwalifikacji do projektu uczestnicy wypełnią ankiety oceniające
ich potrzeby w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia. Na
ich podstawie dla każdego uczestnika opracowywany będzie indywidualny plan
działania (IPD) określający obszary umiejętności wymagające intensywnej
pracy, dobór sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć (sprzęt do
rehabilitacji, materiały do treningu rehabilitacyjnego), potrzeba pracy z
trenerem rozwoju osobistego. Łącznie każdy z beneficjentów zrealizuje
średnio 6 godzin zajęć w miesiącu z fizjoterapeutą, a wybrani uczestnicy
dodatkowo z coachem. W razie nieobecności, choroby beneficjentów zajęcia
będzie można odrabiać w innych miesiącach. Dla każdego uczestnika projektu
zostanie zakupiony sprzęt konieczny do realizacji zadań określonych w IPD.
Do pracy w projekcie zrekrutowani zostaną fizjoterapeuci i psychologowie,
którzy zostaną przeszkoleni przez PTWM.

Zajęcia rozpoczną się od maja 2017 r.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę:
– w wieku powyżej 4 roku życia
– posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym
niepełnosprawności (lub inne równoważne)
– zamieszkujących na terenie województw, na terenie których realizowany jest
projekt
– nie uczestniczących w żadnym innym projekcie z zakresu szeroko rozumianej
domowej rehabilitacji realizowanej ze środków PFRON.

Uwaga! Ze względu na trudną logistykę projektu i ograniczony budżet do
projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące w
stosunkowo niewielkich odległościach od siebie oraz od miejsca zamieszkania
pracowników projektu (maksymalna odległość między miejscami zamieszkania
chorych i pracowników projektu to ok. 20 km).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM Oddział w
Gdańsku kompletu dokumentów:
– karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta
(prawidłowo wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego chorego
niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna
prawnego chorego niepełnoletniego
– kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o
niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym
niepełnosprawności
– dokumentacja medyczna jeśli lekarzem prowadzącym nie jest Pani Doktor
Maria Trawińska-Bartnicka

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
Ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 21 KWIETNIA 2017 R.

PLIKI DO POBRANIA

JESTEM SAMODZIELNY II- ZGŁOSZENIE

JESTEM SAMODZIELNY II – OŚWIADCZENIE

 

Zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo_PFRON_2011_r